HANKOOK GENERAL HOSPITAL

비급여진료비

검색

  • 고시적용일 : 2023년 11월 16일

비급여진료비 목록
대분류 중분류 명칭 코드 구분 비용 최저 비용 최고 비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부 특이사항 최종변경일
약제비 가다실9프리필드주 655501930 190000 2021.06.01
약제비 네비도주 641106001 230000 2021.04.01
약제비 네큐팜주사20mg/2ml 657805221 10000 2021.04.01
약제비 니스타틴시럽 053301081 210 2022.07.18
약제비 노제스원정 651602390 17000 2022.04.04
약제비 노코틴정0.5mg(바레니클린옥살산염수화물) 643508650 2000 2023.08.02
약제비 노코틴정1mg(바레니클린옥살산염수화물) 643508640 2000 2023.08.02
약제비 덱스토민주2mL 645305551 40000 2021.04.01
약제비 디티에이피백신주(프리필드시린지) 670500610 31370 2023.03.06
약제비 D3베이스경구솔루션25,000IU/2.5mL 050000041 26000 2023.10.13
약제비 둘코락스에스장용정 652001030 300 2021.04.01
약제비 라보솔주 678900520 40000 2021.04.01
약제비 라이스정1000(유지요법) 698600030 210000 2022.07.18
약제비 라이넥주사액 681100026 30000 2023.08.23
약제비 람노스캡슐500mg 651602230 370 2022.06.16
약제비 레밋치구강붕해정2.5μg 644704020 500 2023.06.12
약제비 리박트과립 643900250 3500 2021.04.01
약제비 리쥬비넥스주 662800130 48000 2021.04.01
약제비 리티민주사(티옥트산) 5ml 655403410 15000 2021.11.12
약제비 로타텍액 백신 655500031 71800 2023.03.06
약제비 마데카솔케어 연고10g 653401640 6000 2021.04.01
약제비 맥시제식주 100mL 665003111 46000 2022.08.01
약제비 메리트씨주사500mg/1ml 670600790 10000 2021.04.01
약제비 바이나민주400ml 645103270 70000 2021.04.01
약제비 바이나민주 100ml 645104250 20000 2021.04.01
약제비 바이파보주20mg 657807641 30000 2023.06.15
약제비 박타프리필드시린지0.5ml(소아A형) 655501731 32620 2023.03.06
약제비 아박심160U(성인용A형) 665900180 80000 2021.04.01
약제비 박티그라스10x10cm 681800010 4000 2021.04.01
약제비 베아제정 641601460 250 2021.04.01